Narew, dn. 26 września 2017 r.

Or.271.35.2017

 

Gmina Narew informuje, że w związku z prowadzonym postepowaniem na podstawie zarządzenia Nr 263/14 Wójta Gminy Narew z dnia 5 maja 2014 r. w sprawie wprowadzenia w Urzędzie Gminy Narew Regulaminu zamówień publicznych, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych kwoty równowartości 30 000 euro w sprawie wyłonienia wykonawcy na realizację zadania:

„Wykonanie i montaż ogrodzenia placów zabaw w Łosince i Trześciance, gm. Narew.”

ZAPRASZA DO SKŁADANIA OFERT

 1. Przedmiotem zamówienia jest: wykonanie i montaż ogrodzenia placów zabaw w Łosince i Trześciance, gm. Narew.
 2. Dane techniczne przedmiotu zamówienia:
  • przęsło w kolorze zielonym panel z drutu Ø 5mm o rozstawie oczek 50mm x 200mm,
  • słupki o wysokości 2,0m o przekroju 60mm x 40mm,
  • łącznik betonowy zamontowany na cokole słupka,
  • płyta prefabrykowana betonowa o wysokości 25cm,
  • brama o szerokości 3,5m,
  • bramka wejściowa o szerokości 1,0m,
   Łączna wysokość ogrodzenia: 150cm. Wymiary placu zabaw: 20m x 15m.
   Usytuowanie wskaże Zamawiający.
 3. Sposób sporządzenia oferty:
  Wykonawca powinien sporządzić ofertę na formularzu ofertowym (załącznik do zapytania). Oferta powinna posiadać:
  1. datę sporządzania;
  2. adres lub siedzibę wykonawcy, nr telefonu, numer NIP;
  3. być podpisana czytelnie przez dostawcę.
   Cenę w ofercie podajemy następująco: cyfry, słownie - jako wartość brutto.
 4. Miejsce i termin złożenia ofert:
  Ofertę z adnotacją: „Zapytanie ofertowe nr Or.271.35.2017 do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: „Wykonanie i montaż ogrodzenia placów zabaw w Łosince i Trześciance, gm. Narew.”, należy złożyć do dnia 4 października 2017r. do godziny 14.30 na załączonym formularzu oferty cenowej
  1. w Urzędzie Gminy Narew, 17-210 Narew, ul. A. Mickiewicza 101. pok. nr 16 (umieszczoną w zabezpieczonej kopercie i opisaną w następujący sposób: nazwa i adres zamawiającego, nazwa i adres wykonawcy, wymieniona adnotacja,
   albo przesłać
  2. faxem na nr: (85) 8733535.
 5. Termin i miejsce otwarcia ofert.
  Otwarcie ofert i wybór najkorzystniejszej odbędzie się dnia 4 października 2017 r. o godz. 15.00 w Urzędzie Gminy Narew ul. A. Mickiewicza 101, sala konferencyjna (parter).
 6. Kryteria oceny ofert:
  Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie kierował się następującym kryterium:
  NAJNIŻSZA CENA: 100%.
 7. Termin realizacji zamówienia: do 20 października 2017 r.

W razie pytań proszę kontaktować się z P. Sławomirem Poskrobko – inspektorem Referatu Gospodarki Komunalnej, tel. 85 6816741 lub z P. Wojciechem Popławskim – sekretarzem gminy, tel. 85 6816743.

 

Do pobrania:

Wzór formularza oferty

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty