Narew dnia 18.09.2017r.

GK.6733.8.2017

O B W I E S Z C Z E N I EZgodnie z art. 49 i art.61 §4 KPA w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym Wójt Gminy Narew zawiadamia, że na wniosek Jerzego Giba, Odrynki, ul. Kudok - Skit Śww. Antoniego i Teodozjusza 1, dnia 18.09.2017r. została wydana decyzja dotycząca ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na :

Budowie dwóch budynków gospodarczych, wiaty oraz dzwonnicy na działkach oznaczonych numerami geodezyjnymi 650/2, 621/1 i 650/3 w obrębie geodezyjnym Odrynki gm. Narew.

Od niniejszej decyzji służy stronom prawo wniesienie odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Białymstoku za pośrednictwem Wójta Gminy Narew w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.

Obwieszczenie niniejsze podiega podaniu do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty oraz poprzez wywieszenie na okres 14 dni na tablicach ogłoszeń w sołectwach: Odrynki , Suszcza, w Urzędzie Gminy w Narwi i Urzędzie Miasta w Michałowie oraz Biuletynie Informacji Publicznej UG Narew.

Zgodnie z art. 49 KPA ogłoszenie uważa się za dokonane po upływie 28 dni od dnia ogłoszenia obwieszczenia.

 

Wójt Gminy Narew
mgr Andrzej Pleskowicz