GK.6733.8.2017

O B W I E S Z C Z E N I E
WÓJTA GMINY NAREW

z dnia 24 lipca 2017 rokuStosownie do art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym /tj. Dz. U. z 2016r. poz. 778 z późn. zm./ Wójt Gminy Narew zawiadamia, że dnia 24 lipca 2017 roku została wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla inwestycji polegającej na:

Budowie budynku „muzeum wsi" na działce 1438/6 w miejscowości Narew gm. Narew.

dla inwestora:
Gmina Narew ul. Mickiewicza 101 17-210 Narew

Od niniejszej decyzji służy stronom postępowania prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Białymstoku.

Podstawa prawna obwieszczenia: art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym /tj. Dz. U. z 2016r. poz. 778 z późn. zm./

Wójt Gminy Narew
mgr Andrzej Pleskowicz