O B W I E S Z C Z E N I E
WÓJTA GMINY NAREW

Stosownie do art.53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym /t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 778 z późn. zm./ Wójt Gminy Narew zawiadamia, że w dniu 16 maja 2017 roku zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na:

Budowie Stacji Bazowej Telefonii Komórkowej P4 HAJ4410C wraz z niezbędnąinfrastrukturą techniczną na działce 54 w obrębie ewidencyjnym Saki gm. Narew.

dla inwestora: P4 Sp. z o. o., 02-677 Warszawa, ul. Jaśminowa 7

W związku z powyższym zainteresowane strony będące uczestnikami tego postępowania mogą:

  1. Zapoznać się z aktami sprawy w siedzibie Urzędu Gminy w Narwi, pokój 3
  2. Składać wnioski i uwagi.

Podstawa prawna obwieszczenia: art.53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym /t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 778 2 późn. zm./

 

Wójt Gminy Narew
mgr Andrzej Pleskowicz