O B W I E S Z C Z E N I E
WÓJTA GMINY NAREW

Na podstawie art.85 ust.3 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016, poz. 353)

informuję

o wydaniu decyzji Wójta Gminy Narew o środowiskowych uwarunkowaniach, znak GK.622.7.2016 dnia 9 maja 2016 roku, określającąnastępujące uwarunkiowania realizacji planowanego przedsięwzięcia, polegającego na:

Budowie 2 kurników o łącznej obsadzie 158 DJP (39 500 szt. brojlerów) na nieruchomości oznaczonej numerem eweidencyjnym 94/2, polożonej w obrębie geodezyjnym Trześcianka, gm. Narew.

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do wiadomości przez zamieszczenie w publicznie dostępnym wykazie danych na stronie internetowej Gminy Narew oraz wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Narew.

Od niniejszej decyzji służy stronom postępowania prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Białymstoku za moim pośrednictwem w terminie 14 dni od dnia doręczenia.

 

Wójt Gminy Narew
mgr Andrzej Pleskowicz