O B W I E S Z C Z E N I E
WÓJTA GMINY NAREW

Stosownie do art.53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym /t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 778 z późn. zm./ Wójt Gminy Narew zawiadamia, że w dniu 23 marca 2017 roku zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na:

Przebudowie układu zasilania Zakładu nr 3 PRONAR Sp. z o. o. w Narwi, polegającej na ułożeniu kablowych sieci SN 15KV i NN 0,4KV, ustawieniu słupa linii SN 15KV oraz ustawieniu kontenerowej stacji transformatorowej zamiast stacji słupowej w związku ze zwiększeniem mocy Zakładu na działkach 998, 999 i 1724 w obrębie ewidencyjnym Narew, gm. Narew.

dla inwestora: PRONAR Sp. z o. o., ul. Mickiewicza 101a, 17-210 Narew

W związku z powyższym zainteresowane strony, będące uczestnikami tego postępowania, mogą:

  1. Zapoznać się z aktami sprawy w siedzibie Urzędu Gminy w Narwi, pokój nr 3.
  2. składać wnioski i uwagi.

Podstawa prawna obwieszczenia: art.53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym /t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 778 2 późn. zm./

 

Wójt Gminy Narew
mgr Andrzej Pleskowicz