W związku ze zmianami organizacyjnymi Referatu Gospodarki Komunalnej i Rolnictwa Urzędu Gminy Narew oraz zabezpieczeniem zadań wynikających z Ustawy z dnia 13 września 1996r. o otrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U.2016.poz.250.póż.zm.) wprowadzam zmiany w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych.

Ustalam poniedziałek i czwartek  jako dni opróżniania  bezodpływowych zbiorników nieczystości ciekłych ścieków komunalnych na terenie Gminy Narew w godz. 7-15.

Referat Gospodarki Komunalnej i Rolnictwa

insp. Sławomir Poskrobko